Oftalmologiya Bo‘limi

Malakali oftal'mologlardan iborat jamoa ko‘rish a'zosining tug‘ma va orttirilgan kasalliklari bo‘lgan bolalarga kompleks, sifatli stasionar va ambulator yordam ko‘rsatishadi.
Bo‘limda ko‘z olmasini UTT, avtokeratorefraktometriya, kompyuterli perimetriya, ko‘z tubini holatini nomidrik fundus-kamera bilan aniqlash, binokulyar oftal'moskopiya, Gol'dman bo‘yicha applanasion tonometriya kabi tekshiruv usullarini amalga oshirish imkoniyati bor.