Kuzatuv nomi
O'lchov birligi
               Tarif (narxi),  so'm*
O'zbekiston Respulikasi fuqorolari uchun
Chet fuqorolari uchun
MSKT
Bosh miyaning MSKT si
сум
224199
336298
Bosh miya va gipofizning MSKT si
сум
250576
375864
Bosh miyani vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
363861
545791
Burun boshliqlari MSKT si
сум
193200
289800
Burun boshliqlarini vena ichiga kontrast jo'natgan holda gi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
 
сум
222915
 
334372,5
Bosh miya va burun bo'shliqlari MSKT si
сум
224099
336148
Yonoq suyaklari MSKT si
сум
201864
302796
Orbita MSKT si
сум
201864
302796
Orbitani vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
225740
338610
Gipofiz MSKT si
сум
201864
302796
Gipofiz MSKT si
сум
201864
302796
Bo'yin sohasini vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
283078
424617
Yumshoq to'qimalarning (tanlangan sohasini ) vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
431670
647503
Bo'yin umurtqasi sohasining MSKT si
сум
154665
231997
Ko'krak umurtqasi sohasining MSKT si
сум
201864
302796
Ko'krak qafasi a'zolarini vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
283078
4246017
Umurtqa pog'onasining ko'krak qismi MSKT si
сум
201864
302796
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства
сум
201864
302796
Qorin bo'shlig'i a'zolarining vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
302707
454061
Kichik chanoq bo'shlig'i a'zolarining vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
283078
424617
Qorin bo'shlig'i, qorin parda orti va kichik chanoq bo'shlig'i a'zolarining vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
 
сум
313909
 
470864
 
Urografiya kontrast jo'natgan holda MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
291079
436618
Bel umurtqasi sohasining MSKT si
сум
201864
302796
Yuqori qism MSKT si
 
сум
201864
302796
Naysimon suyaklar MSKT si
сум
201864
302796
Bilak-tirsak bo'g'imi MSKT si
сум
201864
302796
МСКТ голеностопного сустава
сум
201864
302796
Boldir-tovon qismi MSKT si
сум
201864
302796
Pastki qism MSKT si
сум
201864
302796
Yuqori qism MSKT si
сум
201864
302796
Yumshoq to'qimalarning uchki qismlarini MSKT si (tanlangan sohada)
сум
303094
454641
Yumshoq to'qimalarning uchki qismlarini (tanlangan sohada) vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
431670
647503
Ko'krak qafasining magistral arteriyalarni angiografiyasi vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si ( kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
612813
919219
Yurak 3D rekonstruksiyasi vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
612813
919219
Aortaning bitta bo'limini vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si ( kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
612813
919219
Aortaning ko'krak va qorin bo'limi sohasini vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT angiografiyasi ( kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
612813
919219
Koronarografiya Ca score vena ichiga kontrast jo'natgan holdagi MSKT si ( kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
756411
1134616
Koronarografiya vena ichiga kontrast moda jo'natgan holdagi MSKT si (kontrast narxi hisobga olinmagan holda)
сум
612813
919219
Kompakt diskka MSKT tasvirini yozib berish
сум
14158
21237
Anesteziya (dori preparatini hisobga olmagan holatda)
сум
206997
310495